Vplyv inovatívnych prostriedkov na možnosti zlepšenia pohybovej výkonnosti mládeže

Vedeli ste, že u chlapcov vo veku 15 rokov na úrovni 55,4 % oproti rovesníkom zpred 20-tich rokov? 

A počuli ste už o projekte ako „Gymnastika bezpečne a zaujímavo“? Aj toto bolo témou na nedávnej konferencií v Lúčkach. 

Začnime preto našimi deťmi a priveďme opäť šport a pohyb do našich škôl!

Cieľom pozvanej prednášky bolo na základe aktuálnych výsledkov z výskumov pohybovej výkonnosti mládeže hľadať nové možnosti zlepšenia tohto negatívneho stavu. Poznatky skutkového stavu mládeže vychádzali z výskumov, ktoré sme na KTVŠ UMB reálne otestovali nie len zozbierali dáta od učiteľov a trénerov. Prvým výskumom o ktorý sa v prednáške opieram bolo testovanie detí v Banskobystrickom kraji, ktoré sme realizovali v rokoch 2013 – 2016. Cieľom výskumu bola diagnostika, analýza a porovnanie úrovne všeobecnej pohybovej výkonnosti, telesného vývinu a posúdenie úrovne držania tela. Súbor tvorilo 3234 žiakov z miest a obcí všetkých okresov Banskobystrického kraja. Zistili sme, že všetky testované súbory chlapcov aj dievčat zaostávajú v úrovni všeobecnej pohybovej výkonnosti za súbormi chlapcov a dievčat slovenskej populácie s pred dvadsiatich rokov.

Pri posudzovaní držania tela sme zistili, že rokmi sa postupne zvyšuje počet chlapcov s nesprávnym držaním tela. U dievčat sa hodnoty výrazne nemenili počas celého sledovaného obdobia. U chlapcov je nárast nesprávneho držania tela: 40,8 % v 7. rokoch, v 10. rokoch 44,4 % a v 15. rokoch 55,4 %. U dievčat približne 35 % má nesprávne držanie tela vo všetkých sledovaných ročníkoch. Z oblasti telesného vývinu má nadhmotnosť alebo obezitu 13,8 % 7 r. chlapcov a 13,4 % 7 r. dievčat. 10 r. chlapci 23,3 % a 10 r. dievčatá 14,6 %. 15 r. chlapci 21,8 % a 15 r. dievčatá 16,6 %.

Druhým výskumom bolo longitudinálne sledovanie telesného vývinu a rozvoja všeobecných pohybových schopností mladých hokejistov. Cieľom tohto sledovania bolo zistiť rozvoj telesného vývinu a všeobecnú pohybovú výkonnosť mladých hokejistov navštevujúcich športové triedy ZŠ Golianova 8 v Banskej Bystrici v školských rokoch 2015 až 2018 a porovnať ich s rovesníkmi v školských rokoch 1985-1993. Mladých hokejistov sme rozdelili na 3 obdobia (skupiny). 1 skupina 1985 – 1989 s počtom n = 147 žiakov, 2 skupina 1990 – 1993 n = 116 žiakov a 3. skupina 2015 – 2018 n = 106 žiakov. Demimálny vek mladých hokejistov vo všetkých skupinách bol x = 11,17 ± 0,34 rokov. Z výsledkov sme zistili, že terajší piataci sú vyšší ako ich rovesníci z pred 30 rokov skoro o 2 cm a ťažší približne o 2 kg. To sa preukázalo aj v Body mass indexe. Podľa ústavu verejného zdravotníctva sú percentilové hodnoty všetkých našich testovaných skupín zaradené do pásma normálnej hmotnosti. Hraničná hodnota zvýšenej hmotnosti je v tomto veku od BMI hodnoty 19 ku ktorej sa mladý hokejisti navštevujúci športovú triedu z rokov 2015 – 2018 približujú. Z porovnávaní rozvoja všeobecných pohybových schopností usudzujeme tak isto u tejto skupiny klesajúcu úroveň. Stav rozvoja rýchlostných schopností u chlapcov z roku 2015 – 2018 je horší až o 0,4 až 0,5 sekundy. Rapídny pokles dynamickej sily horných končatín je v skupine súčasných chlapcov o 2 až 3 zhyby podhmatom. Pri explozívnej sile horných končatín a trupu majú výkony tak isto klesajúcu tendenciu dnešní piataci hodili 2 kg plnú loptu o 60 až 80 centimetrov menej ako ich rovesníci pred 30 rokmi. Stav rozvoja flexibility konkrétne pohyblivosti trupu a elasticity dolných končatín je u súčasných piatakov o 5 cm horšia. Explozívnu sily dolných končatín sme testovali pomocou skoku do diaľky z miesta. Zaznamenali sme o 10 cm horší výkon žiakov z rokov 2015 – 2018 ako v ostatných dvoch skupinách. Vytrvalostnú silu trupu v teste L + S mali najlepšiu chlapci z rokov 1990 – 1993 pričom súčasní piataci sú od nich horší o 14 opakovaní počas 2 minútového testu. Podľa výsledkov je najrapídnejší pokles vo vytrvalosti. Výkony v Cooprovom teste chlapcov z rokov 1985 – 1989 boli v priemere x = 2652,8 ± 205,7 metrov. Chlapci z rokov 1990 – 1993 x = 2619,8 ± 205,3 metrov. K zhoršenie skoro o 1 kolo 400m dráhy došlo u súčasných chlapcov, ktorí prebehli v priemere x = 2249,8 ± 219,5 metrov.

Zo skupín hokejistov z rokov 1985 – 1993 tejto školy 6 dopracovali svoju kariéru do NHL a niekoľko desiatok hralo najvyššiu domácu alebo zahraničnú ligu. Čo v súčasnosti rátame na jednotlivcov!

Na základe týchto nepriaznivých skutočností sme sa rozhodli hľadať riešenia na zlepšenie všeobecných pohybových schopností detí. V B. Bystrici okrem iných športových projektov vznikol aj projekt „Gymnastika bezpečne a zaujímavo“. Tento projekt bol zameraný na zlepšenie materiálnych podmienok všetkých základných škôl v pôsobnosti mesta. Každá základná škola dostala v roku 2018 set gymnastického náradia a náčinia. Toto náradie je z molitanu a tým prispieva k bezpečnému vyučovaciemu procesu. V grantovej úlohe VEGA 1/0798/18 sme riešili vplyv tohto inovatívneho náradia na názory žiakov a vyučujúcich k športu a na možnosti zlepšenia gymnastických zručnosti. Výskumnú vzorku tvorili 4 súbory žiakov a žiačok 5., 6. ročníkov zo všetkých základných škôl, ktoré má mesto Banská Bystrica vo svojej pôsobnosti. Výskumnú vzorku tvorilo spolu 825 respondentov (800 žiakov a 25 učiteľov telesnej a športovej výchovy). Na zistenie názorov žiakov a žiačok na športové aktivity a problematiku vyučovania gymnastiky v základných školách sme využili nami vytvorený elektronický dotazník. Na základe analýzy jednotlivých odpovedí sme dospeli k nasledovným záverom. Všetky výskumné súbory majú radi predmet telesná a športová výchova a tak isto svojho vyučujúceho. Šport je pre nich záľuba alebo životný štýl. Vo všetkých otázkach vyšiel signifikantný rozdiel p<0,05. K otázkam obľúbenosti gymnastiky sme u žiačok 5. ročníkov zaznamenali vysokú záľubu v gymnastike, pričom skončila na 2. mieste a u žiačok 6. ročníkov skončila na 3. mieste. Opak je u žiakov 5., 6. ročníkov, kde je gymnastika pre nich stále neobľúbenou aktivitou. Viac ako 60% (p<0,05) respondentov si myslí, že v škole majú dostatočné materiálne vybavenie na vyučovací proces. Podľa odpovedí 57% učiteliek a 64% učiteľov majú momentálne postačujúce materiálne vybavenie na vyučovanie. Všetci zhodne privítali aktivitu mesta Banská Bystrica, ktoré zabezpečilo inovatívne a bezpečné gymnastické náradie. Pedagógovia uviedli, že zabezpečené náradie pomáha najviac pri zvýšení bezpečnosti vyučovacieho procesu na hodinách TŠV. Na otázky z kvality osvojenia gymnastických zručností sme hľadali odpovede z analýz záznamových hárkov 471 otestovaných žiakov a žiačok 5., 6. ročníkov. Hodnotili sme gymnastické zručnosti základných akrobatických tvarov a z preskoku molitanovej debny skrčkou. Na základe výsledkov konštatujeme, že zaradením tohto inovatívneho a bezpečného náradia do výučby sa chlapci aj dievčatá experimentálnej skupiny zlepšili vo všetkých hodnotených gymnastických zručnostiach signifikantným rozdielom p < 0,05.

Na základe uvedených výsledkov môžeme konštatovať, že pre dnešnú mládež musíme hľadať nové a pre nich zaujímavé možnosti aby sme ich prilákali k pravidelnej pohybovej aktivite, respektíve zlepšili výkonnosť u športovcov.

Tento záznam bol publikovaný v Články . Uložiť odkaz do záložiek.